Phonzo Avtalsvillkor bredbandstelefoni

1. Avtalet
Avtalet gäller mellan Phonzo AB, Väse Prästgård 610 66057 VÄSE (Org.nr.: 559003-9417), nedan kallat “Phonzo”, och den som beställer abonnemang eller utrustning av Phonzo, nedan kallad “Kunden”. Avtalet gäller för leverans av produkter och tjänster nedan kallat Tjänsten. Phonzo förbehåller sig rätten att fritt inom bolagets ägarstruktur överlåta fodringar/avtal helt eller delvis inom Phonzos olika bolag.

2. Ingå avtal
Avtalet gäller från den tidpunkt då Kunden registrerar sig som användare av Phonzo. Vid registreringen ska Kunden uppge namn, personnummer (organisationsnummer för företag) och adress. Phonzo kontrollerar uppgifterna mot det statliga personadressregistret SPAR. SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige. Om en överensstämmelse inte uppnås vid registreringen förbehåller sig Phonzo rätten att avvisa Kunden som Phonzo-användare.

3. Varaktighet/uppsägning
Avtalet gäller från det datum då avtalet ingicks, jfr. punkt 2 i det här avtalet. Avtalet har normalt ingen bindningstid och gäller tills det eventuellt blir uppsagt av någon av parterna. Bindningstid kan förekomma vid kampanjerbjudanden. Vid brott av bindningstiden skall kunden betala aktuell avgift i förhållande till prislista. För att säga upp Avtalet har Kunden en veckas skriftlig uppsägningstid. Phonzo har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, eller tillfälligt stänga av tjänster, om Kunden uppträder i strid mot gällande offentligrättsliga regler för teletjänster eller missbrukar Tjänsten, och till exempel använder Tjänsten på ett skymfande sätt. Detsamma gäller om Kundens utrustning ger upphov till störningar i Phonzos nät. Ingen del av kostnader för installation eller abonnemang återbetalas vid uppsägning eller stängning.

4. Retur av utrustning tillhörande Phonzo
Har kunden använt adaptern som levererades från Phonzo är Kunden ansvarig för att återlämna adaptern till Phonzo. Vid återlämnandet av adaptern skall denna vara i sådant skick som den var vid leverans. Kunden är ersättningsskyldig för eventuella skador Kunden har åsamkat den utrustning som tillhör Phonzo.
Skadad utrustning, direkt eller indirekt hos kund skall ersättas. Ej returnerad utrustning inom 4 veckor efter avslutat abonnemang resulterar i att Phonzo debiterar för utebliven utrustning.

5. Leverans
Avtalet omfattar leverans av telefonitjänster som levereras via Kundens bredbandsanslutning. Kunden ska ha möjlighet att ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner i Sverige och i utlandet.

6.Registrering i telefonkatalog
Kundens telefonnummer görs tillgängligt för nummerupplysningstjänster, om Kunden inte har reserverat sig mot en sådan registrering.

7. Överlåtelse av abonnemang
Kunden kan överlåta sitt abonnemang till andra. En överlåtelse kan bara göras skriftligen till Phonzo. Phonzo kan välja att inte godkänna överlåtelsen.

8. Adressändring
Kundens adress, om den är registrerad hos Phonzo, överförs till nödcentraler vid eventuella samtal till sådana. Det är Kundens ansvar att adressen är korrekt registrerad hos Phonzo.

9. Pris/ändring av pris
Priset på Tjänsterna framgår av de för stunden gällande prislistor som finns tillgängliga på Phonzos hemsidor. Phonzo har rätt till att reglera tjänsternas priser med en månads varsel.

10. Sekretess för personliga uppgifter
Vid registreringen får Kunden uppgifter om användarnamn och lösenord för användning av Phonzos tjänster. Kunden är ansvarig för att uppgifterna inte vidarebefordras till tredje part.

11. Ersättning
Phonzo är inte ansvarigt, direkt eller indirekt, för eventuell förlust eller skada som drabbar Kunden till följd av ofullständig Tjänst eller ofullständig leverans från Phonzo.

12. Missbruk
Om Kunden använder tjänsten i strid med villkoren för användning av Tjänsten kan Phonzo stänga av abonnemanget och upphäva avtalet med omedelbar verkan.

13. Betalning och reklamation
Kunden är ansvarig för betalning av den Tjänst som har beställts eller som används enligt det här avtalet. Fasta avgifter för Tjänster som fakturerats per faktura, faktureras var tredje månad i förskott. För bruk utöver de fasta avgifterna faktureras dessa i efterskott var tredje månad. Vid bruk utöver de fasta avgifterna som överstiger 500 kronor, innan 3 månadersperioden är över, faktureras detta belopp löpande under perioden. Fakturan skickas per e-post. Kunden är ansvarig för att uppge en riktig e-postadress och att kunna mottaga faktura på denna e-postadress. Betalning skall ske senast innan den tid som anges på respektive faktura, 14 dagar efter fakturadatum. Betalning skall ske till det Bankgiro som fakturan uppgett. Vid betalning skall kunden alltid uppge sitt OCR-nummer, om inte kan extra administrativa kostnader belastas kunden. Phonzo faktuerar/återbetalar inte belopp under 50 kr. Vid köp av förhandsbetalda Tjänster måste kunden ladda på sitt konto att ringa för via Phonzos hemsida. Eventuell reklamation måste genomföras senast 30 dagar efter mottagen faktura.

14. Misskötelse av betalning
Vid betalningsförsening pålägges en dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning pålägges en påminnelseavgift. Utöver detta kan Phonzo kräva ersättning för omkostnader uppkomna av indrivning av krav via inkasso. Vid utebliven eller försenad betalning har Phonzo rätt att stänga Tjänsten. Tjänsten kommer då att vara stängd tills det att betalning är registrerad hos Phonzo. Om Tjänsten är stängd eller Avtalet uppsagt på grund av brist på betalning kan Phonzo avslå kunden, eller annan medlem i samma hushåll, att teckna nytt avtal.

15. Användarrestriktioner
Phonzo har rätt att utföra åtgärder som medför avbrott, störningar eller ändringar i Tjänsten om de anses nödvändiga av tekniska, säkerhetsmässiga, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Phonzo har inget ansvar för kostnader eller förluster som Kunden kan drabbas av som följd av sådana åtgärder. Om det av hänsyn till grundläggande krav enligt § 2-5 i eKom-lagen visar sig vara nödvändigt (liv, hälsa, nätintegritet m.m.) kan användarbegränsningen genomföras utan förhandsvarsel. I så fall varslas Kunden omgående därefter. Phonzo använder Kundens datalinje för leverans av teletjänster. Om det uppstår avbrott och störningar i Kundens bredbandsåtkomst till Internet medför det även automatiskt avbrott och störningar i Phonzos telefonitjänster. Phonzo ansvarar inte för driftsstörningar hos Kundens bredbandsleverantör. I nödsituationer, t.ex. Force Majeure, allvarliga hot mot hälsan, säkerhet eller miljö, naturkatastrofer, krig eller krigsliknande tillstånd, omfattade strejker och lockout, samt allvarlig fara för sabotage mot nätet och tjänsterna, har Phonzo rätt att genomföra avbrott eller begränsningar i Tjänsten, samt att avbryta åtkomsten till Tjänsten för nya kunder. Phonzo ansvarar inte för förlust, direkt eller indirekt, som Kunden drabbas av som följd av ovan nämnda åtgärder Abonnemanget med geografiska (riktnummer) telefonnummer, skall bara användas på den adressen abonnemanget är registrerat på. Abonnemanget med icke-geografiska telefonnummer (010-serien) kan användas överallt oavsett vilken adress den är registrerad på. Privatabonnemangen är till för privatpersoner och får inte användas av företag. 

16. Kundservice
Phonzo erbjuder kundservice via e-post och telefon. E-postadress och telefonnummer ska vara lättillgängliga på http://www.phonzo.se. Om felaktig användning, oaktsamhet från Kundens sida, något han/hon ansvarar för eller om felaktig yttre påverkan beror på Kunden, måste Kunden själv bekosta felsökning och reparation.

17. Ångerrätt
Kunden har, enligt lagen om ångerrätt, rätt att avbryta avtalet genom att skriftligen meddela Phonzo inom 14 dagar efter att beställningen har bekräftats av Phonzo. Om en kund påbörjat användningen av Tjänsten inom ångerrättens tidsram, bortfaller kundens rätt att ångra köpet. Om leveransen av Tjänsten påbörjas innan ångerveckan har gått ut ska Phonzos kostnader i samband med leverans täckas av Kunden om Kunden senare använder ångerrätten. Vid användning av ångerrätten är Kunden ansvarig för att omedelbart lämna tillbaka all utrustning som mottagits från Phonzo.

18. Särskilda villkor för Phonzo Cash
Phonzo Cash är ett förhandsbetalt abonnemang. Saldo på ringkontot är giltigt i 12 månader efter senaste påladdningen. Om ringkontot inte varit påladdat inom 12 månader kommer evetuellt kvartstående belopp och abonnemang att försvinna. Telefonnumret dras tillbaka till Phonzos nummerdatabas för att kunna användas på nytt. Vid uppsägning inom 12 månader efter senaste påladdningen kommer eventuellt restbelopp att återbetalas till kund om beloppet är över 50 kr. Detsamma kommer att ske om kund väljer att antingen överlåta abonnemanget till en annan person eller att byta till ett annat Phonzoabonnemang, om det är inom 12 månader efter senaste påladdning. Det är kundens ansvar att se till att ringkontot är påladdat. Aktuellt saldo kan närsomhelst ses på Din Sida. Kunder med Phonzos telefonadapter kommer att meddelas genom en speciell rington då det bara är 5 kr kvar på ringkontot. Kunder med PC-telefon från Phonzo kan se resterande belopp i programvarans display. Kunder med annan utrustning än Phonzos kommer inte meddelas.